Digitalisaatiolla elinvoimaa kunnille

2019-03-12 12:35:00

Yleistä kuntien digitalisaatiosta

Vuonna 2018 kunnille toteutetun tietotekniikkakartoituksen perusteella kunnat näkevät digitalisaation yhtenä tärkeimmistä keinoista saavuttaa heille asetetut strategiset tavoitteet. Strategisissa tavoitteissa voi olla esimerkiksi asukasmäärän lisääntyminen, kustannusten vähentyminen ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen.

 

Asukkaiden houkutteleminen

Palveluita sähköistämällä ja parantamalla helpotetaan kuntalaisen arkea. Kuntalaisen arkea helpottamalla asukastyytyväisyys saadaan kasvuun ja samalla edistetään kuntaan muuttamista.

Palautekanavien lisäämisellä huomioidaan kuntalaisten mielipiteet ja päätösten tekeminen helpottuu kun saadaan suoraa palautetta kuntalaisilta. Kuntalaisille voidaan myös tarjota laajemmin tietoa sähköisillä palveluilla, jolloin he ovat ajan tasalla kuntaa koskevista asioista.

Suuremmat kunnat ovat jo panostaneet digitaalisiin palveluihin vuosien ajan ja sen huomaa edistykkäämmillä palveluilla. Esimerkiksi Joensuun kaupungilla on oma sovellus, jonka kautta kuntalaiset voivat antaa palautetta. Toki puutteita vielä on ja kaikissa kunnissa ei pysty edes hammaslääkäriä varaamaan sähköisesti.

Pienemmillä kunnilla digitalisaatioon ei olla panostettu yhtä hyvin kuin suuremmissa kunnissa. Yhtenä keinona tuoda digitalisaation hyödyt pienemmillekin kunnilla on toteuttaa kokeiluja kuntien välisenä yhteistyönä.

 

Brändiarvon korostaminen

Kunnan brändi on yksi tärkeistä tekijöistä, kun houkutellaan uusia asukkaita. Digitaalisilla palveluilla kunnan brändiä voidaan tukea eri kanavissa. Esimerkiksi Joensuun kaupungin ilme toistuu somessa, verkkosivussa sekä palautesovelluksessa. Yhtenäisellä brändillä sitoutetaan asukkaat ja luodaan heissä ylpeyden tunnetta omaa kuntaa kohtaan.

 

Säästöt

Kuntien digiprojektit voidaan jakaa kahteen osaan; nopeasti toteutettavat sekä hitaasti toteutettavat.

Nopeasti toteutettavat digiprojektit on sellaisia, jotka ei vaadi laajoja investointeja ja ne voidaan ottaa käyttöön lyhyemmälläkin ajalla. Esimerkkejä on muun muassa kuljetusten optimointi, lupapalvelut, kunnallisten tilojen varausmahdollisuus ja asiakaspalautteiden keruu.

Hitaasti toteutettavia digiprojektit ovat nimensä mukaisesti pitkäkestoisempia sekä vaativat suurempia investointeja. Esimerkkitapauksia ovat asiakas- ja paikkatiedon hallinta, kiinteistöjen toiminnanohjauksen ratkaisu sekä kunnan liikkuvan työn mobilisointi.

 

Nopeasti toteutettavissa digiprojekteissa säästöpotentiaalia on jäljellä 7-23 miljoonaa euroa. Hitaammin toteutettavissa säästöpotentiaalia on puolestaa 440-680 miljoonaa euroa. Luvut ovat suuntaa antavia ja perustuu kuntien digitalisaation ja digikokeilujen säästö- ja tuottavuusselvitykseen.

 

Ohituskaista digitalisaatioon pikakokeiluilla ja pilotoinneilla

Digitalisaatio ei välttämättä vaadi isoja investointeja, joilla selvitellään uusien toimintamallien tuomia hyötyjä vaan mukaan pääsee edullisemminkin. 

Kunnat voivat toteuttaa uusia ketteriä kokeiluja pilotoimalla ja yhteistyössä projektien kustannukset jakaantuvat useamman kunnan kesken. Pilottien perusteella kunnat pystyvät tekemään päätöksiä projektin laajentamisesta ja laatia kehityskohteille jatkosuunnitelmat yhdessä toimittajan kanssa. 

 

LÄHTEET:

https://vm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-digitalisaatio-tarjoaa-kunnille-merkittavan-saastopotentiaalin

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161303/7-2019-KUNiT_tulosraportti.pdf

https://vm.fi/digikuntakokeilu